badabum.org

GRAF 1st edition / 13 april, 2013 / Centro de arte MUTUO / C/Julià Portet, 5 / Barcelona

GRAF is a self-managed event that aims to be a meeting place for authors and independent publishers, with a focus on the author comic book, auto-publishing and independent publishers.GRAF 1ra edición / 13 abril, 2013 / Centro de arte MUTUO / C/Julià Portet, 5 / Barcelona

GRAF es un evento autogestionado que pretende ser punto de encuentro de autores y editores independientes, poniendo el acento en el cómic de autor, la autoedición y las editoriales independientes.

GRAF 1ra edició / 13 abril, 2013 / Centro de arte MUTUO / C/Julià Portet, 5 / Barcelona

GRAF és un event autogestionat que pretén ser un punt de trobada d'autors i editors independents, tot posant l'accent en el còmic d'autor, l'autoedició i les editorials independents.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTS LIBRIS 3rd edition Book Fair Art and Design in Barcelona 20 – 23 april, 2012 Arts Santa Monica. La Rambla 7, Barcelona

Badabum participates with a stand in the third edition of the Barcelona Arts Libris. Arts Libris is a project organized by Arts Santa Monica, Raíña Lupa and graph Comunicació Foundation, with the goal of promoting and publicizing the issue of copyright in the environment of art and graphic experimentation, aims to be a meeting point for professionals and amateurs, producers and collectors in the environment.

Arts Libris is a fair, but also a meeting point for fans of artists' books, bibliographic oddities, books and experiments craft publishers. For four days Arts Santa Monica will become a author book market, a conference of editors and a forum for artists. In a book-lined Rambla manufactured, we can finally find, buy and enjoy the book and not just the subject of writing.ARTS LIBRIS 3ª edició, Fira del llibre d'art i disseny a Barcelona, 20 – 23 abril, 2012, Arts Santa Monica. La Rambla 7, Barcelona

Badabum participa amb un estand a la tercera edició de l'Arts Libris, a Barcelona. Arts Libris és un projecte organitzat per Arts Santa Mònica, Raiña Lupa i la Fundació Comunicació Gràfica que, amb l'objectiu de promoure i donar a conèixer l'edició d'autor al voltant de l'art i l'experimentació gràfica, pretén ser un punt de trobada per a professionals i aficionats, productors i col·leccionistes en l'entorn del dia de Sant Jordi.

Arts Libris és una fira, però també es vol que sigui un punt de trobada per als amants dels llibres d’artista, les rareses bibliogràfiques, els llibres artesans i els experiments editorials. Durant quatre dies Arts Santa Mònica es converteix en un mercat del llibre d’autor, un congrés d’editors i un fòrum d’artistes. En una Rambla plena de llibres manufacturats, per fi podrem trobar, comprar i gaudir de l’objecte llibre i no només de l’escriptura.

ARTS LIBRIS 3ª edición, Feria del libro de arte y diseño en Barcelona, 20 – 23 abril, 2012, Arts Santa Monica. La Rambla 7, Barcelona

Arts Libris es un proyecto organizado por Arts Santa Mònica, Raiña Lupa y Fundació Comunicació Gràfica que, con el objetivo de promover y divulgar la edición de autor en el terreno del arte y la experimentación gráfica; pretende ser un punto de encuentro para profesionales y aficionados, productores y coleccionistas en el entorno del día de Sant Jordi.

Arts Libris es una feria, pero también busca ser un punto de encuentro para los amantes de los libros de artista, las rarezas bibliográficas, los libros artesanos y los experimentos editoriales. Durante cuatro días Arts Santa Mònica se convierte en un mercado del libro de autor, un congreso de editores y un foro de artistas. En una Rambla llena de libros manufacturados, por fin podremos encontrar, comprar y disfrutar del objeto libro y no sólo de la escritura.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEOUL DESIGN FESTIVAL 14 – 18 december 2011 Seoul, Sud Korea

Badabum participates in the Seoul Design Festival 2011, along with designer Javier Mariscal, July Capella with his presentation of exhibition "Bravos" and Vasava Communication Studio. In its tenth year of this event , Spain is the special guest. The Seoul Design Festival is the main exhibition of South Korea in the field of design, held regularly since 2002. Also is dedicated to young designers from around the world to express their creativity and production; and at the same time give them a business opportunity.Badabum participa al Festival de Disseny de Seül 2011, juntament amb el dissenyador Javier Mariscal, Juli Capella amb l'exposició "Bravos" i l'estudi de comunicació Vasava. La desena edició del certàmen acull a Espanya com a convidat especial. El Seoul Design Festival, principal mostra de Corea del Sud en l'àmbit del disseny, se celebra regularment des de 2002 i convoca tant a dissenyadors joves com a consagrats de tot el món perquè expressin la seva creativitat i generin, alhora, oportunitats de negoci.

Badabum participa en el Festival de Diseño de Seul 2011, junto con el diseñador Javier Mariscal, Juli Capella con su exposición "Bravos" y el estudio de comunicación Vasava. La décima edición del certamen acoge a España como invitado especial. El Seoul Design Festival, principal muestra de Corea del Sur en el terreno del diseño, se celebra regularmente desde 2002 y convoca tanto a diseñadores jóvenes como a consagrados de todo el mundo para que expresen su creatividad y generen, a la vez, oportunidades de negocio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILU·STATION 3rd edition 4 – 5 june 2011 Galeria Miscelanea. Barcelona

Badabum participates with a stand in the third edition of the Barcelona Illustration festival: ILU·STATION. Now presents its third edition and is the simultaneous holding of exhibitions and events around the art of illustration, in the city of Barcelona.Badabum participa amb un estand a la tercera edició del festival d'il·lustració ILU·STATION a BCN. La tercera edició d'aquest festival consisteix en la celebració simultània d'exposicions i esdeveniments a l'entorn de l'art de la il·lustració, per tota la ciutat.

Badabum participa con un estand en la tercera edición del festival de ilustración ILU·STATION en BCN. La tercera edición de este festival consiste en la celebración simultánea de exposiciones y acontecimientos en el entorno del arte de la ilustración, por la ciudad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXHIBITION 1 YEAR of Badabum 15 june – 15 setember 2011 Marcs Casas. Barcelona

Badabum is organizing an exhibition / party to celebrate, present and gather all the editions made during its first year of existence. It's also a way to thank all the guest artists that have collaborated on this project.EXPOSICIÓ 1 any de Badabum · 15 de juny - 15 setembre 2011 · Marcs Casas. BcN

Badabum organitza una exposició / festa per celebrar, presentar i recollir totes les edicions realitzades durant el primer any d'existència. També és una manera d'agrair a tots els artistes convidats que fins aleshores han col·laborat en aquest projecte.

EXPOSICIÓN 1 año de Badabum · 15 de junio - 15 de septiembre 2011 · Marcs Casas. BcN

Badabum organiza una exposición / fiesta para celebrar, presentar y recoger todas las ediciones realizadas durante el primer año de su existencia. También es una manera de agradecer a todos los artistas invitados que hasta el momento han colaborado en el proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILU·STATION 2nd edition 12 – 13 june 2010 Galeria Miscelanea. Barcelona

Badabum participates with a stand in the second edition of the Barcelona Illustration festival: ILU·STATION. Now presents its second edition and is the simultaneous holding of exhibitions and events around the art of illustration, in Barcelona.Badabum participa amb un estand a la segona edició del festival d'il·lustració ILU·STATION a BCN. La segona edició d'aquest festival consisteix en la celebració simultània d'exposicions i esdeveniments a l'entorn de l'art de la il·lustració, per tota la ciutat.

Badabum participa con estand en la segunda edición del festival de ilustración ILU·STATION en BCN. La segunda edición de este festival consiste en la celebración simultánea de exposiciones y acontecimientos en el entorno del arte de la ilustración, por la ciudad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

""